Bestyrelsesreferat

Referat af Bestyrelsesmøde i B1908

8. april 2019

18.00 – 20.45

Møde indkaldt af formanden

Deltagere:      Jens Henrik, Torben, Thomas, Eddie, Knæ og Bent

Afbud:            Brita og Lars

Mødeleder:     Jens Henrik

Referent:        Bent

Ansvar for kommende dagsorden: Jens Henrik

Materialer:      Ingen

Næste møde: 6. maj 2019

Opfølgning generalforsamling:

Tak til vennerne for tilskud til klubhus. Jens Henrik kunne supplerende oplyse, at vennerne over en 12 årig periode havde støttet klubben (senior, piger, drenge og klubhus m.v.) med omkring 1. mill.

Drøftelse af administrativ medarbejder ”bogholder”, intet besluttet.

Drøftelse af bedre budgetopfølgning overfor de enkelte afdelinger. Thomas ser på det og tager en snak med Simon fra UU.

Kommunikation, overordnet strategi. Måske en opgave for Lars ?

Ændre køreplan til næste år med henblik på at være tidligere færdig med regnskab og budget.

Arrangementer:

Running 08. Der er nedsat en styregruppe under ledelse af Sussie.

Drøftelse af udskydelse af sommerfesten og måske holde den sammen med Running 08, men indtil videre fastholder vi lørdag den 25/5. Eddie og forpagter taler sammen.

Fodboldskole afholdes med Davis som ”cheftræner” og Lene som fodboldskole leder. Samme sætop som sidste år. Alt udsolgt, men det overvejes om vi kan åbne op for lidt flere.

Klubhus:

”Røde” Jens Henrik tager en snak med ham, alt arbejde skal koordineres. Have/grønne arealer med Eddie (haveudvalget) og indvendigt (bygningen) med Bent.

Alle arbejder betalt af vennerne er igangsat (Bent og Eddie).

Gartner bestilles til beskæring af træ og hæk., pris ca. kr. 9500. (Eddie)

Nyt B1908 flag m/logo bestilles til 14m flagstang (Bent)

Prioritering af udvendig vedligeholdelse, vi går i gang med at udføre de mest nødvendige udvendige maleropgaver (Bent ansvarlig).

Opfølgning på forpagteraftale omkring åbningstider og udlejning.

Tavle æresmedlemmer. Bestyrelsen bad Bent om at stå for det.

1.senior:

JH og Knæ går i gang med at se på forlængelse af træneraftaler m.v. vedr. 1. senior.

Probanen, JH taler med Si og problemer med ungdomshold fra Fr. A.

1.senior benytter probanen fra den 6/5 til 23/5 og igen 10/6 til 13/6.

Stadion (storskærm og vandingsanlæg) JH taler med SI.

Der arbejdes på livestreaming af kampen den 8/6 mod Union.

Nogle af de unge spillere deltager i Skills.

Eventuelt:

Mål på bane 5 er knækket (Bent)

Prøveordning med gratis trænerkaffe, kr. 25 pr. kande, udgifter dækkes forholdsmæssigt af de enkelte afdelinger.

Workshop SI den 30-4 (JH og Lars deltager).

Bent deltager i FOS kursus den 6/5-2019.

Kort drøftelse af Topcentre, Skills m.v.

Nye datoer for bestyrelsesmøder, 6/5, 11/6 og 12/8

______________________________________________________________________________

B1908 – Referat bestyrelsesmøde 4/2-19
Tilstede: Eddie, Lars, Torben, Thomas og Jens Henrik
Afbud: Kenneth, Britta og Bent

1. Besøg Simion Westergaard fra Kbh. Erhvervshus.
Simon orienterede om muligheden for en digital praktikant. Vi ser positivt på det. Lars og Thomas definerer opgavebeskrivelse.
2. GF. Det meste på plads. Indkaldelse snarest. JH opfordrer til input til fmd. beretning, bredt om klubbens liv.
3. Ny café i klubhuset. Der arbejdes. Svært at fastsætte tidspunkt for færdiggørelsen, men man vil gerne være færdige lige efter vinterferien.
4. Økonomistatus. En del ubetalte regninger. Forventningen er nu et lille overskud.
5. Budget 2019. Opererer med et lille overskud. Små justeringer. Kan blive presset af kommunens tåbelige plan om brugerbetaling på baner.
6. Fra afdelingerne. Intet nævneværdigt. Betyder at det kører.
7. Evt.
– Stadioinindvielse søndag 3/3 i forbindelse med FrA’s første hjemmekamp
– DBU rep.møde 25/2 – Bent og Torben
– IFK-dialogmøde om besparelser –JH
8. Næste møde: mandag d. 11/3 kl. 19.

Ref. JH

————————————————————

Referat af bestyrelsesmøde i B1908 den 9. januar 2019.

Møde indkaldt af formanden

Deltagere:                   Jens Henrik, Thomas, Eddie, Kenneth, Bent og Brita

Afbud:                          Lars (Randi udtrådt af bestyrelsen efter eget ønske).

Mødeleder:                  Jens Henrik

Referent:                      Brita

Næste møde:                4/2-2019

Nyt fra afdelingerne: 1.senior – Frederik Storm er stoppet og Salim er kommet tilbage – holdet tager på træningslejr i uge 17.

2.senior – træneraftaler er på plads, holdet får nyt træningstøj, tak til vennerne for hjælpen med tilskud og lotteri.

3.senior – det er lykkedes at finde en ny træner til 3. senior. Det bliver Jacob Goiton. Jacob har tidligere spillet ”elite” i vores ungdomsafdelingen, samt nogle enkelte kampe på senior niveau. Har en smule træner erfaring og kender de fleste på holdet. Han vil i opstartsperioden blive hjulet af bl.a. Morten Sejer. Vi arbejder stadig på at finde en ass.træner/holdleder tilholdet.

U18 piger – 7-mandshold er tilmeldt.

Mor-holdet fortsætter med Kristine som træner

Damesenior kører godt – fortsætter med at spille i Kbh. for at undgå de store køreafstande.

Nye forpagtere: Forpagtning – de nye er startet, køkkenet er ikke helt oppe at køre endnu men der arbejdes hårdt på sagen. Thomas får styr på endelig afregning med de gamle forpagtere. Eddie taler igen med Nørlev om fjernelse af container/grill m.m. (udendørs). Hvis der afholdes arrangementer som ikke er 1908 relaterede (holdarrangementer) skal der betales kr. 500 til klubben til dækning af el, slidtage m.v.– dette fremgår stadig af kontrakten med forpagteren.

Økonomi: Ingen ændringer i forhold til tidligere udmeldinger. Thomas er ved at gøre materialet færdigt (efterposteringer m.v.), så det kan afleveres til revisor. Der er lidt uafklaret omkring nogle udeståender med kommunen. Bent forsøger at få kommunen i tale og få det opklaret.

Alle har afleveret ønsker til budgettet. Jens Henrik og Thomas arbejder videre med at få de sidste detaljer på plads.

Generalforsamling: Datoen den 26/3-2019 fastholdes. Bent laver udkast til indkaldelse. Tildeling af pokaler blev drøftet og afklares endeligt på næste møde. Der er styr på de praktiske ting (dirigent, referent o.s.v.). Formanden beder om input til beretningen.

Randi har ønsket at stoppe i bestyrelsen, og vil genopstille derfor ikke. Fra bestyrelsen side skal der lyde en tak til Randi for indsatsen, og vi håber naturligvis at du stadig kan finde lidt tid til andre aktiviteter/opgaver i klubben.

Eventuelt: Ny ansvarlig person for indendørstider søges – bør ligge i UU. (Kok har meldt sig).

Samarbejdet omkring ”2300” ændres. Enkelt hold kører videre uændret til sommerferien, andre ændres nu. UU/bestyrelsen vil i løbet af foråret komme med mere info omkring fremtiden.

U13+U14+U15 – der kommer ny struktur omkring eliten.

Ny skydedør monteres primo 2019 – tilbud på kr. 18.000 er godkendt.

DBU København holder repræsentantskabsmøde den 25/2, Torben og Bent deltager.

Der er sket mange nye ting i klubhuset, mødelokale blevet istandsat, der er blevet ryddet op (kontor, materialerum), pokalskabe malet o.s.v. Stor tak til Dennis ”røde” for den store indsats.

Slut

————————————————————————————-

Referat af bestyrelsesmøde i B1908 den 10. december 2018.

Møde indkaldt af formanden

Deltagere: Jens Henrik, Thomas, Eddie, Lars, Kenneth, Bent og Brita
Afbud: Randi
Mødeleder: Jens Henrik
Referent: Brita
Næste møde: 9/1-2019

Økonomi: Der mangler nogle indbetalinger fra nogle sponsorer – der følges op på dette asap. Der er lidt udfordringer omkring materialer købt hos Intersport, som skal betales af sponsorer. Fremadrettet indføres en ny procedure.

Året som helhed ser godt ud, god likviditet og umiddelbart ser det ud til at vi får et bedre regnskab end budgetteret/forventet. Thomas kan sige mere på næste bestyrelsesmøde.

Budget 2019 – nogle mangler endnu at sende ønsker/budget 2019 til Thomas (1.senior / de gamle). 1. senior forventer at ramme samme beløb som i 2018 – måske med en lille stigning – 3 sponsorer er hoppet fra. Der arbejdes naturligvis på at finde nye sponsorer.

Torben oplyser, at der er styr på projektet 2300 – der kommer ikke udgifter ud over det forventede.

Nyt for afdelingerne: Pigeafdelingen er vokset meget i år – det kører fint – der arbejdes lige nu på at finde flere trænere.

Ingen problemer omkring 1.senior, ser ud til at stort set alle spillere fortsætter. Det er besluttet at holdet til marts tager på træningslejr til Tyrkiet – mange har allerede tilmeldt sig. Knæ ønsker at der på sigt søges efter en ny assistenttræner til 1.holdet.

Trænersituationen omkring 2. senior er på plads – der er lavet aftaler frem til sommerferien (Morten Seier og Ko). Der søges fortsat efter nye trænere til 3 senior – det ser ikke godt ud, opgaven med at finde nye trænere skal opprioriteres.

Ungdomsudvalget arbejder på en omorganisering.

Der kommer formentlig til at ske nogle ændringer i ”2300”-samarbejdet. Nyt fra Torben på næste møde.

Klubhus: Bestyrelsen havde en generel drøftelse af vedligeholdelse af klubhuset og der var enighed om at vi er nødt til at afsætte flere midler hertil. Der vil på sigt komme flere dyre udskiftninger.

Eddie har dialog med de nye forpagtere om indretning/udskiftninger m.v., og han har kontakt til Nørlev ang. flytning af container m.v. (står udenfor).

Der er indkøbt ny foldedør, som opsættes efter nytår – den er sponsoreret at ”logen”. Stor tak til personkredsen omkring ”logen”.

GF forventes afholdt tirsdag den 26/03/19:
Vi skal have ny revisor allerede fra i år. Thomas kommer med forslag på næste møde.
På valg er: JH, Bent, Knæ, Randi, Lars.
Vedtægterne skal gennemgås – Bent tager sig af dette
Pokaler – nye skal indkøbes og emner til pokalerne drøftes på næste møde (Bent er ansvarlig for pokaler).
Anders Larsen har givet tilsagn om at være dirigent.
Brita tager referat

Eventuelt:
Fodboldskole – kører videre som aftalt i 2019– dog vil Lars/Torben undersøge alternative muligheder med start 2020.
Hver klub skal have en dommeransvarlig – tages op ved næste møde
Slut

——————————————————————————————–

Referat af bestyrelsesmøde i B1908.
19-11-2018

Kl. 18.30 – 21.30

Møde indkaldt af formanden

Deltagere: Jens Henrik, Eddie, Torben, Lars, Bent, Knæ og Brita
Afbud: Randi ogThomas
Mødeleder: Jens Henrik
Referent: Brita
Næste møde: 10/12-2018

Økonomi:
Der mangler nogle indbetalinger fra nogle sponsorer – der følges op på dette asap. Der arbejdes på en ny forretningsgang vedr. køb hos Intersport, herunder hvorledes afregning skal ske for de materialer som er sponsoreret.

Saldobalance udleveret af Thomas som har oplyst at der er styr på likviditeten og at budgettet forventes overholdt.
Budget 2019 – nogle mangler endnu at sende et budgetønsker for 2019 til Thomas, 1. senior forventer at ramme samme beløb som i 2018 – måske med en lille stigning – 3 sponsorer er stoppet.

Der forventes ingen yderligere udgifter til ”2300”.

I 2019 skal der prioriteres forbedringer til klubhuset – forskellige ting SKAL laves

Nyt fra afdelingerne:
1.senior, det ser ud til at alle spillere fortsætter i 2019. Det er besluttet at man til marts tager på træningslejr til Tyrkiet – mange har allerede tilmeldt sig. På sigt skal der søges efter en ny ass. træner til holdet.

Trænere til 2. senior er på plads. 3.senior står uden træner – ny skal findes hurtigst muligt.

Stadion – vi afventer alle at alt virker optimalt!

Pigeafdelingen er stadig inde i en god udvikling og har fået væsentlig flere medlemmer bør afspejle sig i afdelingens økonomi. Eddie oplyser supplerende at der arbejdes på højtryk med at finde flere ledere til afdelingen.

Klubhus:
Eddie har lavet en aftale med den nye forpagter at de kommer ud og kigger på hårde hvidevarer.

Container m.m. skal fjernes – Eddie rykker.
Ny foldedør forventes opsat i december mdr.

Eventuelt:
DBU’s Fodboldskole 2019 – kører videre som aftalt – dog vil Lars/Torben se på alternative muligheder fra 2020.

UU arbejder på en omorganisering/styrkelse af udvalget.

2300 samarbejdet fungerer ikke optimalt, på sigt kan det være at det alene bliver FA/B1908. Torben vender tilbage.

Dommer problemer – hver klub skal have en dommeransvarlig – tages op ved næste møde

GF vil være tirsdag den 26/03/19:

Vi skal have ny revisor, Henrik er gået på pension.
På valg er: JH, Bent, Knæ, Randi, Lars – alle på nær Randi genopstiller (der skal dog findes nye personer til at tage sig af nogle af JH opgaver som ny kampfordeler m.m.)

Vedtægterne skal gennemgås – Bent tager sig af dette

Pokaler – nye skal indkøbes, Bent

Anders Larsen – dirigent

Slut

———————————————————————————————————
Referat af bestyrelsesmøde i B1908.
18. oktober 2018
Kl. 18.30 – 21.30
Møde indkaldt af formanden
Deltagere: Jens Henrik, Thomas, Eddie, Randi, Lars, Kenneth og Bent
Afbud: Brita og Torben
Mødeleder: Jens Henrik
Referent: Bent
Næste møde: 19/11-2018

1.Økonomi
Thomas og Jens Henrik ser nærmere på forretningsgang omkring Intersport, bestillinger/fakturering m.v.

Thoms har udsendt saldobalance pr. 30/9-2918 med sammenligningstal fra 2017.
Det kan konstateres at:
-kontingentindtægter er steget
-ompostering af tilskud fra kommunen deltagertilskud/klubhusdrift
-mangler at bogføre nogle sponsorindtægter ungdom
-periodeforskydning målaktier
-dommerudgifter ligger under DBU stævner og turneringer
-ompostering af udgifter/tilskud vedr. klubhuspuljen
-ompostering af afdrag og renter m.v. vedr. prioritetslån i BRF

Kassereren oplyser at vi holder budgettet og at vi pt. har en rigtig god likviditet.

2.Forpagter:
Aftale med Lene indgået og underskrevet f.s.v. angår forpagtning og rengøring. Der arbejdes på en aftale om vask af tøj.

Lars har udarbejdet opslag til offentliggørelse snarest muligt. Der offentliggøres samtidig et opslag med tak til Isabelle og Ko.

Eddie og Bent står for udeståender omkring nødvendige investeringer ved forpagterskifte.

3. Sammenlægning af pige- og drengeafdelingen:
Ikke truffet nogen beslutning, bestyrelsen afventer en begrundet indstilling fra UU.

4. Budget:
Det er nu tid til at de budgetansvarlige afleverer ønsker/forslag til Thomas hurtigst muligt, til behandling på kommende bestyrelsesmøde.

Bent har fremsendt budgetforslag vedr. klubhus og 2-3 senior.

Bent har også udarbejdet en vedligeholdelsesplan for klubhuset og fremsat forslag til at der hvert år hensættes en beløb til kommende større udskiftninger/reparationer/vedligeholdelse, så meget som muligt, dog min. kr. 50.000 om året.

Thomas udarbejder forslag til en anderledes/alternativ fordeling af midler til de enkelte områder som kan danne baggrund for en drøftelse på kommende bestyrelsesmøder. Bestyrelsen vil samtidig drøfte en overordnet prioritering.

5.Honorering af visse administrative funktioner:
Drøftelse af de beslutninger der blev taget på forrige bestyrelsesmøde, og som kun gælder for 2018. Der arbejdes videre på en mere permanent løsning.

6.Nyt fra afdelingerne:
2. senior, der er styr på træner/leder situationen frem til sommeren 2019. Morten Seier fortsætter og der forventes indgået aftale med Ko (hjælpetræner/holdleder).

3. senior, vi skal i gang med at finde nye folk nu. Polle og Chris stopper.

Eddie oplyste at der nu var 15 kvinder/damer til damesenior.

7.Eventuelt:
Jubilæumsarrangement påtænkes afholdt lørdag den 27/10 før 1. holdets kamp. Jens Henrik er ansvarlig.

Frivilligstur, UU har fået pladserne, betaler selv af ”egne” midler.

Den 13. august 2018:

Deltagere:                    Jens Henrik, Lars, Torben, Thomas, Bent, Knæ og Brita.

Afbud:                          Randi

Mødeleder:                  Jens Henrik

Referent:                      Brita

Økonomi: Efter halvårlig resultatet ligger vi på den pæne side af budgettet. OK sponsoratet har p.t. givet en indkomst på kr. 18.000, vi bør være bedre til at markedsføre OK og herved få mere i tilskud. Forventet overskud på Running 08 på kr. 22.000 (et rigtig flot resultat). Vi forventer at holde budgettet.

Fodboldskole: Afviklingen af fodboldskolen gik rigtig god, det gav endda et overskud på kr. 7.000 hvilket ikke var forventet. Majken som stod som torholder for skolen skal have stor tak for dette – (hun har dog meldt ud at hun ikke vil står for det fremover så vi skal finde en ny tovholder til næste års fodboldskole). David og pigerne skal også have stor tak for deres hjælp. Der var enighed om at klubben/forpagter skal have åbent når DBU fodboldskolen afvikles (skal anføres i aftalen med den nye forpagter).

Forpagter: Der har ikke været den store respons på annoncen, p.t. har vi 3 konkrete henvendelser. Bent og Lars arbejder videre med opgaven. Bent oplyste at der må påregnes at skulle investeres et større beløb i køkkenet ved opstart med ny forpagter, idet klubben i rigtig mange år ikke har foretaget investeringer og fordi mange ting er helt nedslidt eller gået i stykker.

Stadion: Det er kun 1. Holdets kampe der bliver afviklet på stadion. Baneprojektet forventes afleveret ultimo august. Lys vil måske være klar omkring efterårsferien. Der skal laves aftaler med Fremad Amager omkring træning og kampe. Bane 2 til hverdagskampe er fordelt med Olympia 1 bane 2x ugentlig (deles mellem FA/B1908) – krav fra kommunen.

Klubhus: Mange ting skal laves. Der er problemer med fugt i Drengeomklædning og der skal foretages rep. af vinyl. Bent vurderer at det vil koste ca. kr. 30.000 for reparationer og etablering af bedre udluftning. Der var arbejdsdag i klubben (desværre uden den store tilslutning), de sædvanlige dukkende op og fik lavet et hel del, men der er masser af opgaver tilbage. Vi bør fremover afsætte mere til vedl. af klubhus. Bent har bestilt hovedrengøring og får ordnet alle baderum (kr. 5000). Vi bør overveje at søge klubhuspuljen i 2019.

Babyhold: Der kommer hele tiden flere nye medlemmer – stor succes.

Pigeafdelingen: Der er kommet et seniorhold og et U16 hold er stoppet.

2+3 senior: Bent har fået aftalen på plads for 2. Halvår 2018. Der skal findes nye folk til trænerstaben fra 2019.

 1. senior: Det går rigtig godt – mange kampe vindes og der er en god gejst og sammenhold i truppen. 5 spillere er stoppet (mistet bl.a. nogle til AB Tårnby) og 5 nye er kommet til og 1 spiller er kommet op fra 2 senior. Knæ er assistent træner indtil der bliver fundet en ny. Thomas Risum er ansat som målmandstræner. Knæ har talt med ”Luis Nielsen” som også gerne vil sponsorer et ungdomshold og vil samtidig lave et kampagnetilbud til alle B1908’s medlemmer.

Ungdomsudvalget: Udvalget er kommet med en indstilling til bestyrelsen om honorering af en administrativ opgave. Bestyrelsen havde en general drøftelse af honorering af administrative funktioner. Der er afsat penge hertil i budgettet.

2300-samarbejdet: Projektet er gået i gang med opstart af U14-U19 med fælleshold. I U17-årgangen deltager et rent B1908 hold samt et hold fra FA/Sundby. Vi deltager i et fælles U19-hold (benævnt Amager Elite) som administreres af FA, da de er den primære klub omkring dette hold. Vi har 4 U19 spillere med i projektet. Udgifter fordeles forholdsmæssigt mellem de 3 klubber, og FA fakturere (ekstra kontingent). U11 starter til januar et 11-mands licens. For at styre hele forløbet har man ansat en sportschef pr. 1/7 med a-licens fælles for klubberne. Torben taler med Zepp omkring opkrævning af ekstra kontingent. Der efterspørges noget mere info omkring 2300 projektet – vi skal kommunikere dette ud på hjemmesiden (Torben vil du lave et udkast til næste BS).

Diverse:

Der er blevet ansøgt om en trænerrådgiver til UU (tilbydes via DBU) kr. 2000

Intersport – der bliver afholdt et evalueringsmøde med IS på onsdag. Her forhører vi os omkring muligheden for at få klubtrøjer til under 6 år.

Budget 2019 – ansøgninger om større beløb skal sendes til BS asap.

Vi skal have underskrevet kontrakten med Martin (træner 1. Hold) asap (JH)

U11 – Nikolaj Borre har styr på dette.

Træningskampe 1. Hold / Knæ tager sig af dette.

Lars har sendt en ansøgning til foreningspuljen og fået kr. 20.000 – fantastisk – tak til Lars – han følger op og ser på andre muligheder.

Slut


Bestyrelsesmøde 03/04/17 B 1908

Dagsorden

 1. underskrift på regnskabet – ok
 1. de allerede oplyste mødedatoer for kommende bestyrelsesmøder bliver fastholdt. Referat af møder sendes først til check internt i bestyrelsen. Dagsorden samt indkaldelser står Jens-Henrik for. Ønsker/emner til dagsorden skal sendes senest én uge før de oplyste mødedatoer til Jens Henrik (med begrundelse), hvorefter det tages op på næste bestyrelsesmøde. NB: maildiskussioner er ikke altid frugtbare, så send i stedet punkter der ønskes med på dagsordenen til formanden (som beskrevet ovenfor).
 1. følgende rettelser til referat af GF – side 8, sidste afsnit, her skal rettes til ”foråret 2017” – sidste sætning efter tankestregen skal slettes – under revisor, ret til ekstern revisor fortsætter og intern ”rylle” blev genvalgt (Britta retter og sender til Thomas) Hvis der er yderligere kommentarer/ændringer til referat af GF skal disse gives senest onsdag den 5/4 til Britta.
 1. Vedtægtsjusteringer opdateres (Bent og Britta). Budgetjusteringer: FEST kr. 100.000 skal ind samt kollonne for ”Babybold! skal oprettes (Thomas)
 1. Sponsorpenge går til 1. hold’s kassen til diverse omk. P.t. sponsor aftaler for 338.000 mod et budget på 300.000. Kenneth oplyser, at man er villig til at dele det beløb der skaffes udover budget 50/50 med klubben, hvilket er godt for klubbens økonomi. Holdsponsorer skal ikke ind i regnskabet p.t. medmindre der fremover bliver lavet en faktura udstedt fra Boldklubben 1908 til sponsoren. Dog skal der her først undersøges, om klubben hænger på momsen (Thomas) inden man beslutter dette.
 1. Britta står for gennemgang/bearbejdning samt fornyelser af klubbens kontrakter og følger op på disse, samt sørger for at lave en samlet mappe.
 1. Thomas er startet op på Arbejdshjulet. Der er ønske om, at alle klubbens overordnede arbejdsopgaver bliver indført i dette. Thomas skaffer adgang til cluboffice for Torben og Simon. Torben står for at opdatere cluboffice og Bent sender excelark til Torben over de opgaver vi kender til i dag. Efterfølgende skal der navne ind på de forskellige arbejdsopgaver.
 1. Fodboldskolen – det er Andreas Nørlev der står som overordnede ansvarlig for fodboldskolen og Nicolai Borge som er skolechef for trænerne. Simon tager fat i Andreas Nørlev og beder ham om at komme med et overblik på næste bestyrelsesmøde (1/5). Baseret på dette, finder vi ud af, om der er styr på det, eller om der er steder hvor vi skal sætte ind. I mellemtiden indhenter Simon input fra UU og Morten Nielsen ift., om vi har konkrete bekymringspunkter, som der skal tages hånd om.
 1. FEST, et tilbud for dem der gerne vil træne lidt ekstra. P.t. 16 medlemmer fra u10/u11. Det er Ko og Jimmy som er trænere og yderligere er 1 ungdomstræner også med hver gang. FEST skal ikke fremover bruge kontoret til bolde m.m. Bent oplyser, at der er mulighed for at søge tilskud hos en fond (Simon) (eller bruge pengene fra vennernes tilskud på kr. 5.000) og her kunne man så indkøbe skabe/reoler/bolde/tasker m.m. Der ønskes at få engageret forældre ind i projektet som der arbejdes på. Projektet er en nul løsning for klubben men et tilbud som er godt at have ifm unge når de skal vælge klub (andre klubber tilbyde adkemier til sammenligning). Der er købt jona bolde som ikke er i tråd med klubbens aftaler så alle bolde skal skiftes ud til Nike bolde. Hvert medlem betaler kr. 600/mdr hvoraf de kr. 100 går til forplejning og resten til træner lønninger. Hvordan skal indbetalinger/udgifter ske, via indbetalingskort, via vores inkassator? (Thomas). Hvis medlemmer hopper fra undervejs skal der afgøres hvad de skal opkræves for. Budget ifm udgifter er blevet forelagt.
 1. hjemmesiden skal opdateres mere løbende og der var ønske om, at gamle nyheder kunne ses under en samlekasse for ”historik” Der skal findes en webmaster for alle årgange (Thomas) og evt. inviteres til en dags undervisning (som der blev kørt ved Kampklar). Hvis nogle kender en superbruger der vil være en overordnet webmaster som kunne hjælpe til her vil dette være velkomment.
 1. samarbejdsklubber – 2300 (sundby/fr.a.) samt BIF – her deltager vi ikke i noget mere. FCK – her har der i dag været afholdt møde, et meget interessant set-up som passer godt til vores klub. FCK lægger op til et uformelt samarbejde, hvor der bl.a. kan trækkes link ned med forskellige fodbold øvelser, eventdage tilbydes m.m. Med dette samarbejde vil der være mulighed for at skabe nogle rammer og udvikle vore spillere samt at udvikle trænersamarbejde på tværs af holdene. Det FCK ønsker er, at vi skal støtte op om deres klubdage som tilskuere til FCK kampe. Som udgangspunkt løber en aftale for 1 år ad gangen men kan stoppes/forlænges efter aftale. UU beslutter ved næste møde om man ønsker at starte samarbejdet op.

12. klubhusrenovering kører, der er bestilt solceller, dog p.t. med ukendt leveringstid men man forventer at det bliver før sommerferien.

 1. sponsorløb – der skal laves en ”one page” info til trænerene samt et link via facebook med info om dagen 6/5 (Thomas)
 2. loppemarked – den 17/6 kan ikke nås da der først skal findes en torvholder m.m. Vi udsætter beslutningen omkring fortsættelse af loppemarked og en evt. ny dato.
 1. sommerfest 10/6. der er styr på telt, borde, stole. Musikken er de samme som sidst der mangler dog den sidste tilbagemelding, men 90% sikker. Maden kommer fra slagter Larsen. Der undersøges om cafe 8’erne skal står for drikkevarerne – hvor overskud evt. deles med klubben 50/50 – Eddie undersøger priser for at finde ud af, hvem der skal køre baren. Der skal flere hænder til at hjælpe med forskellige opgaver før/under/efter festen samt med oprydning dagen efter, så alle der kan skal komme og hjælpe denne dag. Eddie kommer med et budgetoplæg. Opslag om sommerfesten skal snarest op.
 1. Pigerne – den 8/6 er der planer om at afholde spisning for hele pigeafdelingen og den 10/6 en fællesbrunch for børn/forældre fra babyholdene. Yderligere er der planer om, at opstarte et 7-mands hold for seniorpiger med start efter sommerferien (Eddie vil prøve at stable et hold sammen)
 1. senior – det blev drøftet om der evt. kunne tildeles et ”honorar” til den der skaffer sponsorer for 1.senior så længe det holder sig indenfor det samlede budget – dette overvejes indtil næste bestyrelsesmøde.
 1. kontrollørkorps – der skal laves et opslag til hjemmesiden samt denne skal hænges op i klubben (Thomas)
 1. Budgetansvarlig/opfølgning Bent 2+3 senior + U19, UU Simon/Torben følger op på, hvem det er, 1. senior Jens-Henrik og Kenneth/Jens-Henrik, Eddie pigerne.

B1908

Referat bestyrelsesmøde 9/1-17.

Tilstede: Bent, Eddie, Torben, Thomas, Jens Henrik samt Kenneth. Morten afbud.

 1. Træner 3. senior.

Mangler stadigvæk. Problematisk. Der arbejdes.

 1. Klubhusrenovering

Stadigvæk intet om byggetilladelse til solanlæg.

 1. FEST

Starter 1/2 med ca. 16. Flot. Prøve-halvsæson. Torben indgår i styregruppe.

 1. Handleplan/workshop

28/1 kl. 9-13 med Hans Vixø fra DBU-K som konsulent.

 1. Generalforsamling: valg – dirigent – referent – pokaler – afdøde mm.

21/3 kl. 19.08. Bent finder pokalliste. Udsende nyhedsbrev? JH brug for indlæg til beretning.

 1. Piger

Orientering. Kører. Eddie opdaterer pigekontakter.

 1. U – diverse -opdatere adresser

Opdatere kontakter: JH kontakter Kok og Louise. Først UU-møde senere.

 1. U19

Ny assistent: Kenneth Postvang.

 1. Senior

Orientering.

 • Sponsorer

Sponsorudvalgsmøde 17/1. JH, Thomas og Kenneth deltager. Ole Madsen trækker sig, men hjælper. Martin E trækker stort læs.

 • Status økonomi

Til revisor. Ser – forhåbentligt – nogenlunde ud.

 • Budget

Orientering og diskussion.

 • Intersport

JH møde med Poul om aftalen. GV-fordeling kan ikke meldes ud endnu.

 • Kantine

Bent og JH aftaler møde.

 • Hjemmesiden

Thomas minikursus 19/1 for interesserede. Brug for at brugen bliver bredt ud.

 • Banefordeling forår

Louise & JH

 • Julefrokost

Er blevet til klubmiddag med bestyrelse og UU 31/3.

 • Næste møde 20/2.

Jens Henrik

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 5/12 kl. 19.

Eddie, Thomas, Torben, Jens Henrik samt Kenneth tilstede. Bent og Morten afbud.

 1. Generalforsamling og valg
  Bestyrelsen har besluttet uformelt at lade Kenneth ”Knæ” Jørgensen indtræde i bestyrelsen indtil næste GF for at styrke arbejdet i bestyrelsen og klubben. Kenneth opstiller til næste GF.

GF 21. marts
Eddie og formanden er på valg.
Andre kandidater til bestyrelsen er velkomne.

 1. Sponsorløb og sommerfest
  Sponsorløb bliver den 6. maj, hvor 1. senior spiller på stadion og alle hold er friholdt. Hele klubben bakker op om sponsorløbet.
  Sommerfest bliver den 10. juni.
 2. Klubhusrenovering
  Stort set færdig. Mangler stadigvæk byggetilladelse til solceller.
 3. Fremtidig kontingentstyring

Vi fortsætter med Zepps system.

 1. Kontingent næste år
  Kontingent nedsættes for gammelmandshold til 800 per halvår.
  Mor fodbold får lov til at etablere holdet før der indkræves kontingent.
  Baby sættes op fra 225 til 250 per kvartal
  U8 piger sættes op fra 650 til 875 kr
  Ungdom og uddannelse op fra 850 til 875
  Søskende fra 700 til 750
  Senior falder med 40 kr til 1150
  U5-6 bliver på 650
  Trænere bliver på 450 per år (pigetrænere skal betale 450 per halvår)
  Passive bliver på 400 per år
  Onsdagshold stiger fra 850 til 875 per år
  1 senior bibeholder deres kontingent
 2. FEST – fodboldakademi efter skoletid
  Fuld opbakning fra bestyrelsen. Forhåbentlig kommer det op at stå i foråret ved nok tilmeldte.
 3. Intersport
  Problemer ift. det forventede købsmål og dermed GV. Møde med Intersport (JH).
 4. Status økonomi/budget 17
  Der skal lånes penge til at klare likviditeten. Udkast fra kassereren til budget blev gennemgået.
  Udkastet til budget sendes rundt for kommentarer.
 5. Fra UU: 2300.
  2300: Der er afholdt møde med turneringsudvalget uden deltagelse fra B1908.
  Ungdomsudvalget drøfter B1908s fortsatte deltagelse.
 6. U17-19
  Der ledes efter trænerkonstellation til U19 og ungseniorer. Flere muligheder.
 7. Senior
  Der ledes efter 3. senior træner for næste år.
 8. Piger
  Intet specielt, kører.
 9. Der udgår formentlig et gammelmandshold (superveteran), for lidt folk, evt. sammenlægning til et masters og supermasters. Hvordan aftales (JH). Evt. nyt. 7m veteran.
 10. Handleplan
  Der er lavet aftale med Hans Vixø fra DBUK.  Der er indkaldt til møde via Doodle. Både ungdomsudvalg og bestyrelsen er inviteret til opstartsmøde i januar på processen mod afklaring af, hvad vi ønsker for B1908.
 11. Kantinen
  Der er søgt støtte hos vennerne for at få lavet ekstra el-tavle mm. Det har tilkendegivet deres støtte, så det bliver sat i gang.
 12. Mødedatoer 17 indtil GF.
  jan. Kl. 17:30
  20. feb. Kl. 17:30
  8. mar. Kl. 19:00
 13. Julefrokost
  Fre 27. jan. UU inviteres.
 14. EVT.

Møde i DBUK med pigetrænere om pigefodbold.

Problem for medlemmer, at man ikke altid ved, hvor man skal henvende sig: sætte konkrete ansvarlige (bestyrelsesmedlemmer og andre) på.

TH/JH

Bestyrelsesmøde 8/12 kl 17:30

Til stede: Brian, Jens Henrik, Jesper, Torben, Eddie og Thomas
Afbud: Lasse og Bent

Økonomi
Regnskab
Kassereren regner med at alle poster for året 2016 er konteret forud for næste bestyrelsesmøde hvorefter man kan gå et foreløbigt regnskab igennem.

Budget
Alle afdelinger afgav forslag til budget. Budgettet opdateres forud for næste bestyrelsemøde. Budgettet gennemgås på næste bestyrelsesmøde.

Nyt ved ungdomsudvalget
Ungdomsudvalget vil arrangere et fyrværkerisalg. Det fik opbakning af bestyrelsen underforudsætning at brandmyndighederne godkender projektet.
Holdtilmelding er der styr på ved Jesper Dahlmann
Der tages løbende hånd om indkomne forespørgsler fra forældre og andre interessenter.
Ungdomsudvalget er ved at etablere en materialeforvaltningsordning der skal komme hele ungdomsafdelingen til gode

Fodboldskole
B1908 afholder fodboldskole i uge 31

Arrangementer
Der arbejdes på følgende arrangementer:
Medlemsmøde Tirsdag d. 2/2
Generalforsamling Tirsdag d. 15/3 såfremt revisoren kan være klar.
Sponsorløb på stadion Lørdag d. 21/5
Loppemarked Lørdag d. 18/6
Sommerfest Lørdag d. 18/6 (såfremt teltet er ledigt)
Seniorfest januar
Træner Leder fest jan/feb

Hovedrengøring
Der er gjort hovedrengøring i omklædning og toiletter af de ny forpagtere uden beregning.

Gratisvarer i Intersport
Gratisvarer forvaltes i 2016 af kassereren.

Banefordeling
Der skal laves en fordelingsnøgle så det bliver mere gennemsigtigt hvem der kan forvente hvilke tider.omkring vintertider på kunstbanen. Jesper laver et udkast.

Diverse

Hjemmeside
En professionel hjemmesideprogrammør har tilbudt frivilligt at hjælpe til med modernisere hjemmesiden. Der sættes møde op med ham.

KBU repræsentantskabsmøde
B1908 deltager 28/1 på repræsentantskabsmøde i KBU

Sport 15 i Herning
Der udloddes to billetter til dem der vil repræsentere klubben

Jesper Dahlman
Jesper Dahlman bliver 1. dametræner i FB

Fladskærms TV
1. senior har skaffet 2 fladskærme der hænges op til info tavle og og ungemiljø

Babybold
Jan Amtrup stopper. Eddie og Thomas overtager jans rolle.

Næste Bestyrelsesmøde
Den 13. Januar kl 17:30

Mødet slut kl 21:06
________________

Subject: Referat bestyrelsesmøde 6. oktober i boldklubben 1908.

Tilstede
Torben, Marc, Lasse, Jesper, Bent, Jens Henrik, Eddie og Brian (forlod mødet 19:30)
Slut 21:21

1. Forpagter
Drøftelse af forløbet, og aftale om hvornår der meldes ud om ny forpagter.

2. Økonomi
Drøftelse af de økonomiske forhold efter den ekstraordinære generalforsamling, hvor bestyrelsen trak sit forslag om ekstraordinært kontingent tilbage. Likviditeten er fortsat meget stram. Priori-tering af betalinger nødvendig. Muligheder for at lån hos vennerne. Drøftelse af muligheder for ekstra indtægter, hvoraf enkelte tiltag er sat i gang.

Der er søgt midler i kommunen til vedligeholdelse af klubhus.
Der igangsættes et klublotteri.

3. Elprojekt
El projekt – med 2 ben 1) udskiftning til LED 2) installation af solcelleanlæg
Vi skal hente flere tilbud ind end det ene vi er ved at få. Det er meningen at leverandøren skal indgå som sponsor i klubben.
Køb en sol (medlemmer og andre kan købe en sol (a la køb en mursten)
Forslag om sponsorløb hvor klubbens unge (og ældre) løber penge ind. Drøftes med ungdomsudvalget.

4. Sponsorer
Der arbejdes fortsat på at skaffe nye sponsorer til klubben.
Der er lavet en liste over sponsorer man kan henvende sig til. Både i forhold til ovenstående projekt og klubben generelt. Drøftelser med ungdomsudvalget om at og søge direkte til ungdom. Der er lavet en liste med mulige ungdomssponsorer. Der er udarbejdet en skabelon man kan tage udgangspunkt i.

4. Fyrværkeriprojekt
Jesper Dahlman var med sidste år. Jesper mener at Jans indtægtsoverslag er i overkanten, men at der nok skal være en god sum at hente. Der skal findes nogle der gider trække læsset. Projektet drøftes med ungdomsudvalget.

5. Budget 2016
Arbejdet er igangsat. De enkelte ”områder” skal fremsende forslag/ønsker til budget 2016 til Thomas hurtigst muligt, således at det kan behandles på næste bestyrelsesmøde. Alle køb og gratisvarer skal hos Intersport skal koordineres/godkendes af kassereren. Yderligere nedskæringer er nødvendige – gælder alle.

6. Træning/kamptider i vintersæsonen. Torben er koordinator. Der bliver udarbejdet en plan som koordineres med ungdomsudvalget hvorefter den vedtages endeligt af bestyrelsen. Offentliggøres hurtigst muligt.

7. Vinterturnering/futsal
Thomas har tilmeldt hold.

8. Eventuelt
Der påbegyndes en revidering af vores handlingsplan.
Der er oprettet et nyt 7-mands seniorhold til vinterturneringen.
Præsentation/offentliggørelse af nye udvalg hurtigst muligt. Med speciel fokus på ungdomsudvalget.

Referent: Thomas

_____________

Den ny bestyrelse afholdt deres første møde efter generalforsamlingen. Mødet fandt sted den 9 juni kl 19:08
Til stede: Mama, Eddie, Marc, Brian, Lasse, Jesper, Jens Henrik, Torben, Thomas.
Afbud: Bent

Et stort punkt på dagens møde var økonomien. Der arbejdes hårdt på at få styr på den nuværende situation samt at få udarbejdet et realistisk budget for 2015. Dette skulle gerne være klart til næste bestyrelsesmøde som afholdes 25 juni. En enig bestyrelse vil arbejde for at økonomien bliver meget mere gennemsigtig og forståelig for alle som ønsker indsigt.

Det andet store punkt som den ny bestyrelse har kastet sig over, er at udarbejde en struktureret organisationsplan, samt at involvere og engagere flere medlemmer i det daglige arbejde. Grundstrukturen er blevet lagt og der arbejdes frem til næste bestyrelsesmøde på at mobilisere konkrete navne til de forskelige udvalg.

Den ny bestyrelse ønsker også at være mere synlig og imødekommende overfor resten af klubben. Dette skal blandt andet ske ved at en kontakt person stiller op til en træffetid hvor man kan henvende sig med spørgsmål, ris og ros.

Udover de to hovedpunkter økonomi og organisation blev der diskuteret en masse praktiske ting som tøjvask, rengøring, børneattester, henvendelser til bestyrelsen og meget andet som udmundende i en række opgaver der nu er uddelegeret til enkelte bestyrelsesmedlemmer.