Årets generalforsamling 2017

352

Her følger et kort resume fra årets generalforsamling. Fyldigt referat udsendes senere.

39 personer var mødt op til årets generalforsamling. Formand Jens Henrik aflagde en fyldestgørende beretning og Thomas fremlagde et regnskab, som udviste et flot overskud på kr. 163.785. Efterfølgende blev budget for 2017 godkendt med et forventet overskud i samme størrelse.

Årets vandrepokaler blev tildelt følgende:

Årets spiller på 1. senior                                         Kristian D. Larsen

Gundorph pokal                                                     Martin Albrechtsen

Holger Skrøders mindepokal                                   Mikael Kok

Endelig var der blomster til Sten Svendsen, som i år har været holdleder for 1. senior i 30 år.

Stort tillykke til jer alle.

Herefter var der behandling af nogle forslag til vedtægtsændringer og valg til bestyrelsen og revisor.

Der var genvalg til formand Jens Henrik Jensen og Bent Fischer, samt nyvalg af Kenneth ”Knæ” Jørgensen, Britta Hansen, Louise Suhr og Simon Jarlskov. Velkommen til de 4 nye i bestyrelsen, som herefter består af 9 personer. Søren Lund blev valgt som suppleant til bestyrelsen. Genvalg til ”Rylle” på revisorposten, tak for din mangeårige indsats.

Under eventuelt meddelte John Maegaard, at kontrollørkorpset til 1. holdets kampene stopper til sommer. Så vi skal i gang med at finde nogle nye kontrollører. Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen. Endelig oplyste Bent Fischer, at Søren Erik Jensens fond til fordel for ungdomsafdelingen i B1908 vil blive nedlagt og at grundkapitalen vil blive uddelt til ungdommen. Nærmere herom senere.

Generalforsamlingen sluttede kl. 22.45, selvfølgelig med et rigtigt 1908-hurra.

Tak til de fremmødte for en god og konstruktiv debat og tak til Anders Larsen for at styre generalforsamlingen.

Bestyrelsen